Rozwody

Rozwód polega na rozwiązaniu związku małżeńskiego na wniosek jednej lub dwóch stron. Do najczęstszych przyczyn rozwodu należy zdrada, niezgodność charakterów lub nadużywanie substancji odurzających. Z danych statystycznych wynika, że 25% postępowań rozwodowych trwa dłużej niż dwa lata. Pomoc prawnika może znacznie skrócić ten proces.

 

Kiedy można ubiegać się o rozwód, a kiedy nie?

Przesłanki orzeczenia rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na mocy jego postanowień o rozwód można ubiegać się jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednak to nie wszystko. Wymaganiem jest również brak przesłanek negatywnych. Orzeczenie o rozwodzie jest bowiem niedopuszczalne, jeżeli w jego następstwie mogą ucierpieć małoletnie dzieci lub orzeczenie sądu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego (np. jeżeli jeden z małżonków ciężko zachorował, a drugi nie chce się nim opiekować i wniósł o rozwód). Rozwód jest również niedopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek winny rozkładu pożycia, a druga strona chce kontynuować małżeństwo. Wtedy do rozwodu potrzebna jest jej zgoda.

 

Jak przygotować pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie rozumiane jest jako wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza, która stanowi istotę związku małżeńskiego. Ustanie wszystkich tych więzi (duchowej, fizycznej i gospodarczej) jest przesłanką do wniesienia o rozwód. W pozwie rozwodowym należy opisać na czym polega rozpad pożycia małżeńskiego, a także uwzględnić w nim jego przyczynę i aktualną sytuacją życiową stron, np. pozostawanie w związku z nowym partnerem/partnerką. Ponadto należy zawrzeć oświadczenie o posiadanym potomstwie i stosunkach majątkowych między małżonkami. W przypadku orzekania o winie konieczne jest załączenie dowodów. Dodatkowym atutem w takiej sytuacji może być wskazanie świadków. W pozwie rozwodowym można wyszczególnić również inne żądania, np. o zasądzenie alimentów lub dotyczące sposobu użytkowania wspólnego lokalu. Niezbędnym elementem pozwu rozwodowego są załączniki: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, zaświadczenia o zarobkach. Im bardziej dopracowany będzie pozew rozwodowy, tym krócej potrwa sam proces.

 

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód z orzekaniem o winie
Taki rozwód jest możliwy, jeżeli jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub gdy winne temu są dwie strony. Niestety takie sprawy należą do bardzo skomplikowanych, a negatywne emocje między małżonkami nie ułatwiają ich rozwiązania. Jednocześnie jest to jedyna droga do zakończenia małżeństwa, jeżeli nie ma szansy na mediacje między małżonkami. Takie postępowanie może trwać nawet 2 lata. Jednak rozwód z orzekaniem o winie ma też swoje zalety. Należy do nich przede wszystkim możliwość ubiegania się o alimenty od byłego małżonka. Wynik takiego postępowania może mieć wpływ na ustalenie władzy rodzicielskiej (np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków nadużywa alkoholu i sąd orzekł rozwód z jego winy).

Rozwód bez orzekania o winie
Taki rozwód jest możliwy, jeżeli nie da się obiektywnie stwierdzić, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. O rozwód bez orzekania o winie muszą zgodnie wnieść dwie strony lub jedna ze stron, ale nie jest powiedziane, że sąd rozpatrzy taki wniosek pozytywnie. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie żaden z małżonków nie może ubiegać się o alimenty. Zaletą takiego postępowania jest krótki czas jego trwania i mniejsze nawarstwienie emocji.

 

Komu należą się alimenty?

Alimenty na byłego małżonka
Uzyskanie alimentów od byłego małżonka jest możliwe w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja zakłada, że alimenty należą się rozwiedzionemu małżonkowi, który nie jest winien rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, tzn. nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych życiowych, np. opłacić mieszkania, zakupić leków, kupić jedzenia. Sąd w takiej sytuacji bada nie tylko aktualną sytuację życiową osoby rozwiedzionej, ale również jej możliwości zarobkowe. Jeżeli dana osoba żyje w niedostatku, mimo że ma obiektywne możliwości, by zaspokoić swoje potrzeby bytowe (np. nie chce podjąć pracy mimo licznych propozycji) – takiej osobie alimenty nie przysługują. Kolejną sytuacją, w której można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka jest pogorszenie się sytuacji materialnej na skutek rozwodu. Takich alimentów może domagać się wyłącznie małżonek niewinny rozpadu pożycia od małżonka winnego.

Alimenty na dziecko
Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko do chwili, w której dziecko będzie w stanie utrzymać się samodzielnie. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko rodziców biologicznych, ale również adopcyjnych. W praktyce oznacza ono wypłacanie świadczeń alimentacyjnych co najmniej do ukończenia przez dziecko szkoły średniej lub studiów. Na wysokość alimentów mają wpływ przede wszystkim możliwości zarobkowe rodziców. Oprócz tego znaczenie mają potrzeby życiowe dziecka. O alimenty można wnieść składając pozew rozwodowy.

 

Jak podzielić majątek?

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego skutkuje wyjściem z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, ale majątek można podzielić zarówno przed rozwodem, jak i w trakcie jego trwania oraz po nim. Podział majątku jest możliwy na drodze postępowania sądowego lub ugody. Może nastąpić poprzez:

  • podział w naturze;
  • przyznanie rzeczy jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego;
  • egzekucję mienia i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy.

Sąd uznaje, że udziały w majątku są równe, ale od tej reguły są wyjątki. Na wniosek jednej ze stron sąd może zmienić wartość procentową udziałów. Ponadto możliwe jest uzyskanie odszkodowania za roztrwoniony majątek wspólny (np. w sytuacji, gdy były mąż był hazardzistą). Przeszkodą do podziału majątku nie jest posiadanie kredytu.

 

Kto pokrywa koszty postępowania rozwodowego?

Do kosztów postępowania rozwodowego zaliczamy wpis stały (600 zł) oraz opłaty dodatkowe, np. koszty stawiennictwa świadków, koszty orzeczenia zasądzającego alimenty i podział majątku. Koszty postępowania sądowego najczęściej ponosi strona ponoszącą winę za rozkład pożycia. Jeżeli zostanie wydany wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, to Sąd zwraca 300 zł stronie, która wniosła pozew. Istnieje jednak możliwość zwolnienia z kosztów postępowania procesowego w całości lub częściowo. Aby tego dokonać należy wypełnić specjalny wniosek.

Jeżeli myślisz o rozwodzie lub jesteś w jego trakcie, a druga strona ma już prawnika, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Wesprzemy Ciebie w zakresie kontaktów z dzieckiem, podziału majątku i zadbamy o to, aby Twój udział w procesie był ograniczony do niezbędnego minimum.