Rozwody i separacje — Kalisz

Zajmujemy się rozwodami i kwestiami związanymi z separacją. Kancelaria znajduje się w Kaliszu, ale współpracujemy również z Klientami z okolicznych miejscowości. Z uwagi na to, że rozwiązanie związku małżeńskiego czy separacja są niezwykle delikatnymi zagadnieniami, do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny i empatyczny sposób. Bierzemy przy tym pod uwagę emocje, które towarzyszą każdej ze strony, nakierowując sprawę na merytoryczny tor, który pozwala uwzględnić dobro samych małżonków i ich dzieci.

 

Rozwód a separacja

Rozwód polega na rozwiązaniu związku małżeńskiego na wniosek jednej lub dwóch stron. Do najczęstszych przyczyn rozwodu należą zdrada, niezgodność charakterów lub nadużywanie substancji odurzających. Z danych statystycznych wynika, że 25% postępowań rozwodowych trwa dłużej niż dwa lata.

Merytoryczne wsparcie prawne może pomóc nie tylko w sprawnym rozwiązaniu kwestii związanych z samym rozwodem, jak i podziałem majątku czy ustaleniami dotyczącymi opieki nad dziećmi, ale także przedłożyć dobro małoletnich oraz własny interes prawny nad emocje.

Prowadzimy też sprawy dotyczące separacji. Ta różni się od rozwodu tym, że choć drogi małżonków się częściowo rozdzielają, to ci wciąż są ze sobą prawnie związani, jako małżeństwo. Separacja jest środkiem, na który wiele par decyduje się przed podjęciem decyzji o rozwodzie.

 

Kiedy można ubiegać się o rozwód, a kiedy nie?

Przesłanki orzeczenia rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na mocy jego postanowień o rozwód można ubiegać się, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednak to nie wszystko.

Wymaganiem jest również brak przesłanek negatywnych. Orzeczenie o rozwodzie jest bowiem niedopuszczalne, jeżeli w jego następstwie mogą ucierpieć małoletnie dzieci lub orzeczenie sądu byłoby sprzeczne z zasadami życia społecznego (np. jeżeli jeden z małżonków ciężko zachorował, a drugi nie chce się nim opiekować i wniósł z tego powodu pozew o rozwód).

Rozwiązanie związku małżeńskiego jest również niedopuszczalne, jeżeli żąda go małżonek winny rozkładu pożycia, a druga strona chce kontynuować małżeństwo. Wtedy do rozwodu potrzebna jest jej zgoda.

 

Jak przygotować pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym należy wykazać, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie rozumiane jest jako wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza, która stanowi istotę związku małżeńskiego. Ustanie wszystkich tych więzi (duchowej, fizycznej i gospodarczej) jest przesłanką do wniesienia o rozwód.

W pozwie rozwodowym należy opisać, na czym polega rozpad pożycia małżeńskiego, a także uwzględnić w nim jego przyczynę i aktualną sytuacją życiową stron, np. pozostawanie w związku z nowym partnerem/partnerką. Ponadto należy zawrzeć oświadczenie o potomstwie małżonków i stosunkach majątkowych między małżonkami.

W przypadku orzekania o winie konieczne jest załączenie dowodów, które potwierdzą jej wystąpienie. Często stosowanym środkiem jest również powoływanie świadków, którzy potwierdzą lub zaprzeczą występowaniu konkretnych zjawisk. W pozwie rozwodowym można wyszczególnić również inne żądania, np. o zasądzenie alimentów lub dotyczące sposobu użytkowania wspólnego lokalu.

 

Treść pozwu rozwodowego

Niezbędnymi elementami pozwu rozwodowego są załączniki:

  • akt małżeństwa,
  • akty urodzenia dzieci,
  • zaświadczenia o zarobkach.

Odpowiednio opracowany dokument umożliwia sprawne przeprowadzenie postępowania, ponieważ zawiera niezbędne elementy i w sposób wyczerpujący przedstawia najważniejsze aspekty dotyczące małżeństwa i jego zakończenia. W związku z tym warto skorzystać z pomocy adwokackiej w trakcie jego tworzenia.

Rozwód jest poważnym obciążeniem psychicznym dla stron postępowania, a sam pozew powinien być merytoryczny. Osoba z zewnątrz zadba o to, aby zostały w nim przedstawione nie emocje, które Ci towarzyszą, a faktyczna sytuacja małżonków, którą to będzie oceniał sąd.

 

Rozwód z orzekaniem o winie

Taki rozwód jest możliwy, jeżeli jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego lub gdy winne temu są obie strony. Niestety takie sprawy należą do skomplikowanych, a negatywne emocje między małżonkami nie ułatwiają ich rozwiązania. Jednocześnie jest to jedyna droga do zakończenia małżeństwa, jeżeli nie ma szansy na mediacje między małżonkami.

Takie postępowanie może trwać nawet 2 lata. Jednak rozwód z orzekaniem o winie w niektórych sytuacjach jest konieczny. Wynik takiego postępowania może mieć wpływ np. na ustalenie władzy rodzicielskiej choćby w sytuacji, gdy jeden z małżonków nadużywa alkoholu i sąd orzekł z tego powodu rozwód z jego winy.

 

Rozwód bez orzekania o winie

Taki rozwód jest możliwy, jeżeli nie da się obiektywnie stwierdzić, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. O rozwód bez orzekania o winie muszą zgodnie wnieść dwie strony lub jedna ze stron, ale nie jest powiedziane, że sąd rozpatrzy taki wniosek pozytywnie. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie żaden z małżonków nie może ubiegać się o alimenty. Zaletą takiego postępowania jest krótki czas jego trwania i, choć nie jest to regułą, mniejsze nawarstwienie emocji.

 

Alimenty na byłego małżonka

Uzyskanie alimentów od byłego małżonka jest możliwe w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja zakłada, że alimenty należą się rozwiedzionemu małżonkowi, który nie jest winien rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, tzn. nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych życiowych, np. opłacić mieszkania, zakupić leków, kupić jedzenia. Sąd w takiej sytuacji bada nie tylko aktualną sytuację życiową osoby rozwiedzionej, ale również jej możliwości zarobkowe. Jeżeli dana osoba żyje w niedostatku, mimo że ma obiektywne możliwości, by zaspokoić swoje potrzeby bytowe (np. nie chce podjąć pracy mimo licznych propozycji), to alimenty jej nie przysługują.

Kolejną sytuacją, w której można ubiegać się o alimenty od byłego małżonka, jest pogorszenie się sytuacji materialnej na skutek rozwodu. Takich alimentów może domagać się wyłącznie małżonek niewinny rozpadu pożycia od małżonka winnego.

 

Alimenty na dziecko

Rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów na dziecko do chwili, w której będzie ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Zobowiązanie to dotyczy nie tylko rodziców biologicznych, ale również adopcyjnych.

W praktyce oznacza to wypłacanie świadczeń alimentacyjnych co najmniej do ukończenia przez dziecko szkoły średniej lub studiów. Na wysokość alimentów mają wpływ przede wszystkim możliwości zarobkowe rodziców. Oprócz tego znaczenie mają potrzeby życiowe dziecka. Wniosek o alimenty można wnieść, składając pozew rozwodowy.

 

Jak podzielić majątek?

Uprawomocnienie wyroku rozwodowego skutkuje wyjściem z ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, ale majątek można podzielić zarówno przed rozwodem, jak i w trakcie jego trwania oraz po nim.

Podział majątku jest możliwy na drodze postępowania sądowego lub ugody. Może nastąpić poprzez:

  • podział w naturze;
  • przyznanie rzeczy jednemu małżonkowi z obowiązkiem spłaty drugiego;
  • egzekucję mienia i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy.

Sąd uznaje, że udziały w majątku są równe, ale od tej reguły są wyjątki. Na wniosek jednej ze stron sąd może zmienić wartość procentową udziałów. Ponadto możliwe jest uzyskanie odszkodowania za roztrwoniony majątek wspólny (np. w sytuacji, gdy były mąż był hazardzistą). Zobowiązania kredytowe nie stanowią przeszkody do dokonania podziału majątku.

 

Kto pokrywa koszty postępowania rozwodowego?

Do kosztów postępowania rozwodowego zalicza się wpis stały (600 zł) oraz opłaty dodatkowe, np. koszty stawiennictwa świadków, koszty orzeczenia zasądzającego alimenty i podział majątku.

Kosztami postępowania sądowego najczęściej zostaje obciążona strona ponosząca winę za rozkład pożycia. Jeżeli zostanie wydany wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, to Sąd zwraca 300 zł stronie, która wniosła pozew.

Istnieje jednak możliwość zwolnienia z kosztów postępowania procesowego w całości lub częściowo. Aby tego dokonać, należy wypełnić specjalny wniosek.

Jeżeli myślisz o rozwodzie lub jesteś w jego trakcie, a druga strona ma już prawnika, warto skontaktować się z kancelarią, która pomoże zadbać o praktyczne i merytoryczne aspekty związane z postępowaniem rozwodowym.